Khái niệm quản lý hoạt động vui chơi cho trẻ MG

Comments Off

- Quản lý GD bao gồm: Quản lý về chuyên môn, quản lý về nguồn nhân lực và quản lý cơ sở vật chất.

-Quản lý GDMN bao gồm: Quản lý việc chăm sóc GD trẻ, quản lý về nguồn nhân lực và quản lý cơ sở vật chất.

-HĐVC là hoạt động chủ đạo của trẻ MG, là nội dung quan trọng trong hoạt động chăm sóc GD trẻ MG. Có thể nói quản lý HĐVC là khâu quan trọng trong quản lý GD về mặt chuyên môn cho trẻ MG. Theo lôgic này, có thể dựa vào khái niệm quản lý GD và quản lý GDMN để đưa ra định nghĩa về quản lý HĐVC như sau:

Quản lý HĐVC là hoạt động có chủ đích của chủ thể quản lý (BGH) tác động đến hoạt động của GV trong công tác tổ chức HĐVC cho trẻ nhằm đạt mục tiêu mà nhà quản lý đã đề ra.

-HĐVC là hoạt động chủ đạo của trẻ MG, HĐVC có vai trò phát triển toàn diện cho trẻ về các mặt trí tuệ, thể chất, đạo đức, thẫm mỹ và tình cảm.

Trong trường MN, BGH đứng đầu là hiệu trưởng chịu trách nhiệm quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động chuyên môn về công tác chăm sóc GD trẻ, trong đó có HĐVC của trẻ MG.

Vậy ta có thể hiểu: Quản lý HĐVC cho trẻ MG là hoạt động có mục đích của chủ thể quản lý (BGH) nhằm tác động đến hoạt động của GV mẫu giáo trong việc tổ chức HĐVC cho trẻ để đạt được mục tiêu phát triển thể chất và toàn diện đời sống tâm lí cho trẻ ở từng độ tuổi.

 

đồ chơi an toàn Bạn có thể chọn cho bé bất kỳ sản phẩm uy tín nào từ shop chúng tôi.